Đi đâu làm gì có quà có phần thưởng thì mình lại thích hơn

Đi đâu làm gì có quà, có phần thưởng thì mình lại thích hơn. Thì đường tu cũng vậy. Sau khi tu tập thì phần thưởng là quả vị Bồ Đề, tâm An lạc, tâm giác ngộ, sự bình an nội tâm chưa nói tới những phước báo mang đến.
Cho nên người tu tập có những phước báo rất lớn. Như vậy sau khi tu tập một năm nhìn lại không có gì nhưng tạo hóa có thể lấy đi của ta những gì đang có và cũng có thể thưởng cho chúng ta cái gì chúng ta chưa có, mà muốn thưởng thì phải làm tốt.

2 bình luận về “Đi đâu làm gì có quà có phần thưởng thì mình lại thích hơn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *