VÊ VƠ I TRƠ I QUÊ Vê thăm do ng sông nho Bê n nươ c vơ i con đo Ca nh co chao nô i nhơ Va t nă ng chiều bơ vơ Tuô i thơ bô ng hiê n vê Một trời quê thă m đươ m Chiê u đuổi bướm trên đê Nghe sa o diê u vi vu t Kho i đô ng bay nghi ngu t Vă ng khu c khi ch tiê ng cươ i Em thơm mu i lu a mơ i Như tuô i vư a đôi mươi Ta vê khơi ti nh rô ng Gieo tra n trên do ng sông Ta vê khơi lối mô ng Vô vê so ng bờ xa Ơi con sông hiê n ho a Ơi ca nh đô ng bao la Ơi quê hương thiê t tha Tình quê quá đậm đà

VỀ VỚI TRỜI QUÊ Về thăm dòng sông nhỏ Bến nước với con đò Cánh cò chao nỗi nhớ Vạt nắng chiều bơ vơ Tuổi thơ bỗng hiện về Một trời quê thắm đượm Chiều đuổi bướm trên đê Nghe sáo diều vi vút Khói đồng bay nghi ngút Vẳng khúc khích tiếng cười Em thơm mùi lúa mới Như tuổi vừa đôi mươi Ta về khơi tình rộng Gieo tràn trên dòng sông Ta về khơi lối mộng Vỗ về sóng bờ xa Ơi con sông hiền hòa Ơi cánh đồng bao la Ơi quê hương thiết tha Tình quê quá đậm đà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *